ProSales markkinoinnin suunnittelussa,...
ProSales myyntiprosessin hallinnassa
ProSales projektityön ohjaukseen
Prosales yhdistystoiminnan hallintaan
ProSales koulutus- ja kurssitoiminnassa
ProSales myynninohjauksessa
ProSales koulutustoiminnan hallinnassa
Osoitteet vanhenevat
ProSales projektiluonteisessa myynnissä
ProSales resurssienhallinnassa
Meillä on rekkarit kunnossa
Suoramarkkinointi
ProSales viestinnän hallinnassa
o ProSales-CRM > ProSales markkinoinnin suunnittelussa,...

ProSales markkinoinnin suunnittelussa, toteuttamisessa ja ohjauksessa

Yleistä

ProSales tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja ohjaukseen. Toteutuksessa käytetään asiakasrekisteriä, tapahtumahallinnan toimintoja ja dokumenttien hallintaa.

Markkinointiprosessi

1) Asiakaskannan luominen ja ylläpito

Asiakasrekisteri on yrityksen perustietovarasto asiakas- ja sidosryhmätiedoille. Tietoihin pääsy on mahdollista kaikille työntekijöille. Yritykset ja henkilöt voidaan siirtää taloushallinnon järjestelmästä, erillisistä Excel/Access-rekistereistä tai ostaa joltain osoitetoimittajalta. Tuontitoiminto rajaa automaattisesti kaksoiskappaleiden muodostumista. Tarkempaa tutkimista varten ohjelmassa on oma ikkuna, jossa kaksoiskappaleita voidaan etsiä.

On varsin tavallista, että suurta rekisteriä päivitettäessä henkilöitä joudutaan muuttamaan yrityksestä toiseen. Tätä varten on myös oma ikkuna, jolla henkilöiden siirtäminen työpaikasta toiseen sujuu vaivattomasti.

ProSales sisältää tarvittavat välineet ja suorituskyvyn hyvin laajojenkin asikasrekistereiden kätevään ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

2) Asiakkuuksien profilointi ja markkinointitapahtumien suunnittelu

ProSales sisältää luonnollisesti esim. toimialaan tai tehtävään perustuvan luokittelun. Voit tarpeen tullen ottaa käyttöön omia luokitustekijöitä ja tehdä esimerkiksi postituksia näiden perusteella. Luokituksien lisäksi kampanjan kohderyhmän muodostamisessa voidaan käyttää huomattavasti kehittyneempiä hakutapoja, jotka voivat kohdistua vaikkapa henkilön tai yrityksen kontaktihistoriaan.

Haettu joukko voidaan merkitä jonkin tietyn kampanjan kohderyhmäksi. Ohjelmaan voidaan halutessa kirjata markkinointiviestintäsuunnitelma koko vuodelle. Tapahtumiin voidaan liittää tehtäviä, kustannuksia ja dokumentteja. Voit kirjata kustannukset kampanjaa toteutettaessa, jolloin kampanjan budjettia ja tehokkuutta voidaan seurata reaaliajassa.

Tehokkaan kyselytoiminnon avulla suunnitelmiin voidaan sisällyttää markkinakartoituksia ja aktiivista palautteiden keräystä. Kaikki markkinoinnin suunnitteluun liittyvä dokumentointi voidaan liittää oikeaan asiayhteyteen.

3) Markkinointiviestintä

Asiakkaita voidaan lähestyä erilaisin viestintämenetelmin kuten suoralla henkilökohtaisella sähköpostilla, bulk-sähköpostilla tai puhelimella. Palautteita voidaan ottaa vastaan myös Internetin välityksellä, jolloin ne menevät suoraan tietokantaan.

ProSales ohjelmaa voidaan erinomaisesti soveltaa puhelinmarkkinointiin ja myyntiin, jonka käytännön toteuttajana voidaan käyttää ulkopuolista tahoa. Markkinointi voi laatia myyntipuheen kysymys ja toimenpidevaihtoehtoineen.

4) Palautteiden keräys, luokittelu ja jakelu

ProSales ohjelman tapahtumahallinnassa on mahdollisuus tehdä kyselysarjoja, jotka saadaan näkyviin myös yrityksen Internet sivulla. Tällöin markkinoinnin kohdehenkilö voi antaa palautteensa myös Internetin välityksellä, jolloin tieto menee suoraan kantaan.

5) Fullfilment

Tietokantaan voidaan tehdä palautteisiin kohdistettuja hakuja, jolloin palautteiden antajat voidaan luokitella ryhmiin sen mukaan, haluavatko he esimerkiksi lisätietoja, esittelyn tai tarjouksen. Jos palaute edellyttää myyntiosaston toimenpiteitä, avataan tapahtumaan liitetty tehtävä, joka kohdistetaan sopivalle henkilölle jatkotoimia varten. Vastaavasti lisätietopakettien lähettäminen onnistuu monipuolisten hakujen avustamana.

6) Myynti

Kun markkinoinnin avulla on löydetty uusi potentiaalinen asiakas, aloittaa myyjä omat toimenpiteensä hänelle avatusta tehtävästä. Tämä edellyttää sitä, että ohjelmassa on mukana myyntiä tukevia toimintoja. Jos käytössä on rajoittamaton versio, on myyjällä käytettävissä kaikki ProSalesin mahdollisuudet kuten projekti, tuoterekisteri, tarjousautomatiikka, sopimushallinta, resurssivaraukset jne. Nämä mahdollisuudet ovat yksityiskohtaisemmin kuvattu osassa ProSales myyntitoiminnan hallintaan ja ohjaukseen. >>Lue lisää myyntitoiminnan tehokkaasta hallinnasta

Markkinointitoiminnan analysointi

Kaikki se tieto, joka aikaa myöten kertyy tietokantaan, voidaan käyttää hyväksi tulevissa markkinointioperaatioissa. Tehokkaan hakumenetelmän avulla on mahdollista tehdä vaativiakin asiakkaan kohtaamista ja käyttäytymistä luotaavia hakuja. Haun palautteena saatavien tulosjoukkojen tiedot voidaan siirtää taulukkolaskentaan edelleen käsiteltäviksi. Tämän tyyppisten hakujen ja analyysien avulla voidaan helposti päätellä, minkälaiseen ja kuinka suureen myyntiin markkinointiponnistelut ovat johtaneet valitussa asiakassegmentissä tai mikä on se ryhmä, jonka suhteen on täysin epäonnistuttu.

ProSales on parhaimmillaan yrityksissä, joiden vakaana tavoitteena on tuottavuuden ja toiminnan laadun parantaminen pyrkimällä profiloimaan asiakkaansa sen mukaan, mikä on kunkin ryhmän kohdalla tuottavuuden, laadun ja asiakastyytyväisyyden kannalta parhain palvelukonsepti. Tehokkaat hakutoiminnot ovat tässä avainasemassa.

ProSales hankkeen toteuttamisen laajuus

ProSales -asiakashallintaa voidaan käyttää pelkästään markkinoinnin apuvälineenä, mutta suurin hyöty ohjelmasta saadaan, jos mahdollisimman suuri osa yrityksen toiminnoista hallitaan ProSales -ohjelman avulla. Tällöin liiketoiminnan kannalta kaikki olennainen tieto on varastoituna yhdessä ja samassa kannassa. Moninkertaiset kirjaukset vähenevät, yhtä ohjelmaa on helpompi tottua käyttämään ja kannasta saadaan jatkuvasti yrityksen kannalta tärkeää reaaliaikaista tietoa toiminnan johtamiseksi.

(c) Business DataBases Oy